วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

เอกสารโครงการอบรมพัฒนาครู

22 ก.ค. 2017
188

เอกสารโครงการอบรมพัฒนาครู ประกอบด้วย

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  2. สัญญายืมเงิน ยื่นต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
  3. รายการส่งใช้เงินยืม
  4. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  5. บันทึกข้อความส่งใช้ยืมเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  6. ใบแนบใบสำคัญติดใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม
  7. ใบแนบใบสำคัญติดใบเสร็จค่าเช่าที่พัก
  8. ใบแนบใบสำคัญติดใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน
  9. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  10. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน