0(0)

ส31103 (ประวัติศาสตร์) ม.4

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส31103  ประวัติศาสตร์                             เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                         ภาคเรียนที่ 1

       ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย

       โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

       เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1 (สาระประวัติศาสตร์)

    ม.4-6/1  ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง

                ของมนุษยชาติ

    ม.4-6/2  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

ส 4.3 (สาระประวัติศาสตร์)

    ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

    ม.4-6/2  วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย

รวม 4 ตัวชี้วัด


หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย

เนื้อหา
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย

About the instructor

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

153 ผู้เรียน

ฟรี