0(0)

ส22103 (ประวัติศาสตร์) ม.2

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส22103   วิชาประวัติศาสตร์                     เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                   ภาคเรียนที่ 1

            ศึกษา วิเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐานสมัยอยุธยา  การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆในสมัยอยุธยาและธนบุรี การตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็นรวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย ( ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย(ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

               โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

            เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

 รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1 (สาระประวัติศาสตร์)

ม.2/1  ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ

ม.2/2  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ม.2/3  เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

ส 4.3 (สาระประวัติศาสตร์)

ม.2/1  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ

ม.2/2  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา

ม.2/3  ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

รวม 6 ตัวชี้วัด

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

About the instructor

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

153 ผู้เรียน

ฟรี