0(0)

วิชาทัศนศิลป์1 (ศ21101) ม.1

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชา

ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล การนำเอาแสงเงา-สีมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความถูกต้องของแสงความสวยงามของรูปร่างรูปทรง การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่านกระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์ การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความเป็นเอกภาพมากที่สุด ในรูปแบบต่างๆ การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความกลมกลืนของผลงานมากที่สุด ในรูปแบบต่างๆ   การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความสมดุลของผลงานมากที่สุด ในรูปแบบต่างๆ หลักการของภาพทัศนียภาพ เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเป็น 3 มิติ ซึ่งจะมีลักษณะของมองเห็นภาพ คือ วัตถุ หรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเมื่อยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง ระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ จนรวมเป็นจุดเดียวกัน เส้น หรือสิ่งของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากัน และวัตถุ หรือสิ่งของต่าง ๆ เมื่ออยู่ไกลตัวออกไป จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไปตามลำดับ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นในทางศิลปะสาขาทัศนศิลป์  การออกแบบคือ การนำองค์ประกอบศิลป์  หรือทัศนธาตุนำมาจัดเป็นภาพตามหลักของการออกแบบงานทัศนศิลป์  โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีความงามที่สมบูรณ์ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

4 ผู้เรียน

ฟรี