0(0)

การงานอาชีพ (ง32101) ม.5

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้กระบวนการการทำงานและกระบวนการแก้ไขปัญหา?

1.ทักษะกระบวนการทำงานแลกระบวนการ 2.แก้ปัญหาหลักการทำเพื่อการดำรงชีวิต 3.แก้ไขปัญหาในการทำงานด้วยวงจร PDCA 4.การแก้ไขปัญหาในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส
(เนื้อหา)
Work 1
แบบทดสอบที่ 1

หน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน?

1.บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน และสังคม 2.การซ้อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน

หน่วยที่ 3 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย?

1.การเลือกใช้เสื้อผ้าเเละเครื่องแต่งกาย 2.การเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.การซ่อมแซม ตกแต่ง และดัดแปลงเสื้อผ้า 4.การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ภายในบ้าน

หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย?

1.ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักกษณ์ไทยประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 2.ตัวอย่างงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

About the instructor

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

41 ผู้เรียน

ฟรี