วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ใบความรู้การเขียนเว็บด้วยภาษา HTML

วามรู้ที่ 1
โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML
ใบความรู้ที่ 20
การสร้างตารางโดยใช้ภาษา HTML
ใบความรู้ที่ 2
การสร้างและบันทึกเอกสาร
ใบความรู้ที่ 21
การตกแต่งตารางโดยใช้ภาษา HTML
การแสดงไฟล์เอกสารและการเปิดดู CODE ภาษา HTML
ใบความรู้ที่ 22
การใส่รูปภาพลงในตาราง
ใบความรู้ที่ 4
คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร
ใบความรู้ที่ 23
การสร้าง Link โดยใช้ข้อความ และรูปภาพหรือสัญลักษณ
ใบความรู้ที่ 5
การกำหนด Font ที่จะใช้ในเว็บเพจ
ใบความรู้ที่ 24
การทำ Link เชื่อมโยงในหน้าเว็บเพจเดียวกัน
ใบความรู้ที่ 6
การกำหนดลักษณะและแบบของตัวอักษร
ใบความรู้ที่ 25
การทำ Link เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น
ใบความรู้ที่ 7
การกำหนดขนาดของตัวอักษรและการกำหนดตัวอักษรเป็นหัวเรื่อง
ใบความรู้ที่ 26
การทำ Link เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น  
ใบความรู้ที่ 8
การกำหนดสีตัวอักษรและสีพื้นหลังของเว็บเพจ
ใบความรู้ที่ 27
การทำ Link ไปยังอีเมล์
ใบความรู้ที่ 9
การจัดวางตำแหน่งของข้อความ
ใบความรู้ที่ 28
การสร้าง Form
ใบความรู้ที่ 10
การใส่เส้นคั่นในเอกสาร
ใบความรู้ที่ 29
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Password
ใบความรู้ที่ 11
การทำตัวอักษรวิ่ง
ใบความรู้ที่ 30
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Text Area
ใบความรู้ที่ 12
การจัดลำดับหัวข้อและเนื้อหาโดยใช้ <UL>
ใบความรู้ที่ 31
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Check Box           
ใบความรู้ที่ 13
การจัดลำดับหัวข้อและเนื้อหาโดยใช้ <OL>
ใบความรู้ที่ 32
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Radio Button
ใบความรู้ที่ 14
การจัดลำดับหัวข้อและเนื้อหาโดยใช้ <DL>
ใบความรู้ที่ 33
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Selection Box
ใบความรู้ที่ 15
การใส่รูปภาพประกอบในเว็บเพจ
ใบความรู้ที่ 34
การสร้าง Frame
ใบความรู้ที่ 16
การกำหนดตำแหน่งของรูปภาพ
ใบความรู้ที่ 35
คำสั่งที่ใช้ในการตกแต่ง Frame
ใบความรู้ที่ 17
การกำหนดระยะห่างของรูปภาพ
ใบความรู้ที่ 36
การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์
ใบความรู้ที่ 18
การใส่รูปภาพและใส่เสียงให้เป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
ใบความรู้ที่ 37
เทคนิคการทำเว็บไซต์และเว็บเพจให้น่าสนใจ 
ใบความรู้ที่ 19
เทคนิคการเลือกชนิดของไฟล์รูปภาพ
ใบความรู้ที่ 38
การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ