วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562

วันอาทติย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองของนักเรียน ได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณอ๊อด (พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว ธรรมยุทธ) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรีจำนวน 130,000 บาท อีกทั้ง ยังมีการหารือเพื่อหาทางออกเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน การแนะนำผลงานต่างๆของโรงเรียนต่อท่านผู้ปกครอง การตกลงร่วมกันในการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ของบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์ และการแนะแนวการศึกษาในสายอาชีพควบคู่ไปกับสายสามัญจาก วิทยาลัยอาชีวะศึกษา กบินทร์บุรี และพบปะครูประจำชั้นของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก โรงเรียนกบินทร์บุรีจะนำความคิดเห็นของท่านผู้ปกครองไปดำเนินการควบคู่ไปกับแนวทางของโรงเรียนเพื่อการมีคุณภาพที่ดีของลูกหลานของท่านต่อไป (ภายโดย อ.อัครเดช สังสมศักดิ์ #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี)