วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดูแลนักเรียนร่วมกัน รวมถึงสร้างความเข้าใจ และแนะแนวทางเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่กำลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา หรือ Covid-19 ของโรงเรียนกบินทร์บุรี