วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

มุฑิตาคารวะและเกษียณอายุราชการ อ.ทิติยา และ อ.บรรจง

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี
มีอาจารย์ เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน
อาจารย์ทิติยา พูลทรัพย์ และ อาจารย์บรรจง คำขจร