วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

นายวิศรุต เหล่ามาลา

นายวิศรุต เหล่ามาลา
ครูอันดับ ศศ.1
วุฒิการศึกษา วท.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์