วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2553 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายธรรมะ) ประจําปีการศึกษา2563 โดย มีคณะพระวิทยากร จากศูนย์ การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีมาถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการใช้ชีวิตประจําวัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6