วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

มอบตัวนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการมอบตัว ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

  1. วุฒิการศึกษา (ปพ.1 : ระเบียนแสดงผลการเรียนตัวจริง ด้านหน้าและด้านหลัง)
  2. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 1.5 นิ้ว (ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
  3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
  5. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
  6. สำเนาบัตรประชาชน บิดา และ มารดา หรือผู้ปกครอง (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
  7. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
  8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของนักเรียน (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

เมื่อท่านเตรียมเอกสารดังรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
สามารถเข้าสู่ระบบการมอบตัวออนไลน์ ที่ลิงก์หรือ Qr-code ด้านล่าง

คลิ๊กลิงก์ https://www.kabinburischool.ac.th/signup-stu-2564/

สแกน QRCode