วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

มอบตัวนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

Step 1 of 5

มอบตัวนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564


เลือกชั้นที่นักเรียนจะมอบตัวเข้าเรียนให้ถูกต้อง
เลือกภาคเรียนที่มอบตัว

ข้อมูลผู้ทำการมอบตัวนักเรียน

ข้าพเจ้า
เบอร์โทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ เช่น (099)-999-9999
ระบุรายได้ต่อเดือนหน่วยเป็นบาท
ขอทำทะเบียนประวัติมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี