วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

วิทยาการคำนวณ (ว33102) ม.6

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้อง กับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสตัวชี้วัด ว 4.2 ม.6/1

ว 4.2  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

  1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

รวม  1  ตัวชี้วัด

Course Content

หน่วยที่ 1 เรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้ อินเทอร์เน็ต และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet