คำแนะนำการใช้
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
วิธีการปฏิบัติและประพฤติตน
 
บทเรียนเครือข่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การนำเสนอด้วยสื่อประสม (Multimedia)

เป็นตัวช่วยเสริมบทเรียนในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนศึกษาระบบ กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อประสม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาช่วยเสริมการทำงาน ทั้งทางด้านงานกราฟิก เรื่องของเสียง การประมวลผลนำเข้าเสียงและภาพจากภายนอก ศึกษาความรู้เบื้องต้นของการทำวีดีโอดิจิตอล การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศในการหาข้อมูลความรู้เพื่อเติมและนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน การผลิตสื่อฯ ตลอดจนฝึกปฏิบัติจริงด้วยโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสมแบบต่างๆด้วยตัวเอง การจัดเก็บรวมรวมข้อมูลสื่อต่างๆและผลงานอย่างเป็นระบบ ฝึกประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ฝึกทักษะการทำงานกับโปรแกรมจริง การแก้ปัญหา ความอดทนและรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ การจัดเก็บรักษาผลงานของตัวเอง การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยความรู้และทักษะที่ได้นี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
อาจารย์อัครเดช สังสมศักดิ์
 
 
 
ควาหมายและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย
ไฟล์ภาพและไฟล์เสียง
การทำงานอย่างเป็นระบบ
กล้องและการถ่ายภาพ
การบันทึกเสียง
เทคนิคการตัดต่อวีดีโอและการทำ Story Board
การผลิตสื่อประสมด้วย Ulead VideoStudio 11
การวิจารณ์
 
copyright © 2012 | งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี