วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

นายอัครเดช สังสมศักดิ์

นายอัครเดช สังสมศักดิ์
ครูอันดับ คศ.1
วุฒิการศึกษา วท.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

https://microbit.org/code/