หน่วยที่1 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์?

1ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 2จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง 3แสงเงา สี 4สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยทัศนธาตุ 5การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ 6การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความกลมกลืน 7การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความสมดุล

หน่วยที่2 การวาดภาพทัศนียภาพ?

1 ทัศนียภาพ จากประสบการณ์ของฉัน 2 การร่างภาพด้วยเส้น ทัศนียภาพ 1 3การร่างภาพด้วยเส้น ทัศนียภาพ 2 4การวาดภาพทัศนียภาพ 5ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน 6ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน ทักษะการระบายสี 7ทัศนียภาพแสนงามที่บ้านฉัน

หน่วยที่3?

1การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก ระดมความคิด พิชิต ภาพสัญลักษณ์ 2ออกแบบรูปภาพด้วยจุด 3ออกแบบรูปภาพด้วยเส้น 1 4ออกแบบรูปภาพด้วยเส้น 2
สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยทัศนธาตุ 1.4

การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่านกระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์