0(0)

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ม.1

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม จำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้ การสร้างทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตพื้นฐาน การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง การดำเนินการของเลขยกกำลังและการนำไปใช้ ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การตรวจคำตอบความสมเหตุสมผลที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและทศนิยม ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่วนและทศนิยม รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นลูกบาศก์

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 จำนวนเต็ม

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง จำนวนเต็ม
1 ความหมายของจำนวนเต็ม
worksheet 1
2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
worksheet 2
3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม
worksheet 3
4 การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ
worksheet 4

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

65 ผู้เรียน

ฟรี