วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566
Course Content
ทัศนศิลป์3 ศ23101
About Lesson

การสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อสื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ

Exercise Files
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_วาดเส้นสร้างภาพลวงตา.pdf
Size: 2.31 MB
0% Complete