วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

กบินทร์บุรียินดีต้อนรับ คณะนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกล

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี และคณะครู ให้การต้อนรับ นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ ,นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล และนางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี ศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา ซึ่งมานิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ทางโรงเรียนกบินทร์บุรีขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

[embedsocial_album id=”97a72181956a467600252b0b12bc53aec6d49c4a”]